Tên
Assessment of Weed-suppressing Potential amongRice (Oryza sativa L.) Landraces againstthe Growth of Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli P. Beauv) in Field Condition
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Academy of Agriculture Journal, 2:8
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới