Số/Ký hiệu: 03/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 29/06/2021
Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.