Số/Ký hiệu: 70/2018/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/05/2018
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước