Số/Ký hiệu: 67/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Tài sản công
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý Tài sản công