Số/Ký hiệu: 146/2017/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/12/2017
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Thuế
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ