Số/Ký hiệu: 12/2015/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/02/2015
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Thuế
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế