Số/Ký hiệu: 42/2019/QH14 Ngày ban hành: 14/06/2019
Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc Hội
Mục văn bản: Khoa học công nghệ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12