Tên Bài báo quốc tế
Designing functional markers to identify the candidate gene SRWD2 involved in salt tolerances of Vietnamese rice landraces
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Vietnam Science & Technology Vol 1, Number 1: 32-35
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới