Thông báo học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) nhập học năm 2024 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2023 đến 1/5/2023