Hội thảo quốc tề về đổi mới sáng tạo nông nghiệp do Hiệp hội nông nghiệp bền vững quôc tế (IAAS) và VAAS đồng tổ chức vào ngày 3-4/9/2021.

Tin liên quan