Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    12/07/2021
  • Đến ngày
    16/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

12/7

S. Thẩm định nội dung, kinh phí Dự án NTMN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Bộ Khoa học và CN

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

13/7

S. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN nông thôn mới

C. Làm việc tại TT Tài nguyên TV theo Chương trình của Giám đốc

 

Văn phòng Chương trình NTM

Trung tâm Tài nguyên TV

Thứ 4,

14/7

S. Làm việc tại Viện KHKTNLN Miền núi phía Bắc theo Chương trình của Giám đốc

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Đại học QG Hà Nội

Thứ 5,

15/7

S. Làm việc tại Viện NC ngô theo Chương trình của Giám đốc

C. Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp Bộ bắt đầu thực hiện 2022

 

Viện NC ngô

 

Viện Bảo vệ thực vật

Thứ 6,

16/7

S. Làm việc tại Viện NC rau quả theo Chương trình của Giám đốc

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Viện NC Rau quả

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN