Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    01/04/2024
  • Đến ngày
    05/04/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 01/4

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 02/4

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 03/4

S: Họp BGĐ/ Hội thảo IPSARD

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì /Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 04/4

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 05/4

S: HT SHIFT

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 06/4

S:

C: