Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    08/01/2024
  • Đến ngày
    12/01/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 08/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Tiếp đoàn SEARCA

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 09/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 10/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 11/1

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 12/1

S: Dạy ĐH USTH

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 13/1

S:

C: