Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    18/12/2023
  • Đến ngày
    23/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/12

S: Tiếp GS. của ĐH Wageningen

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 19/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 20/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Tiếp Đại sứ Pháp tại Bộ NN

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 21/12

S: Họp Đảng ủy-BGĐ

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 22/12

S: Họp dự án FAO tại Tuyên quang

C:

 

Tuyên quang

 

Thứ 7, 23/12

S: HĐ nghiệm thu của Nông thôn mới

C:

 

Hà nội