Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    06/11/2023
  • Đến ngày
    11/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 06/11

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ đầu vào CT KHCN NTM

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 07/11

S: HĐ Bảo vệ TS

C: HT Malica

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 4, 08/11

S: Công tác Pháp

C:

 

 

Thứ 5,

09/11

S: Họp HĐ Khoa học CIRAD Pháp

C:

 

Pháp

 

Thứ 6, 10/11

S: Họp HĐ Khoa học CIRAD Pháp

C:

 

Pháp

 

Thứ 7,

11/11

S: Công tác Pháp

C: