Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    31/07/2023
  • Đến ngày
    04/08/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 31/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 01/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 02/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 03/08

S: Họp với lãnh đạo Bộ

C: Họp với lãnh đạo Bộ

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 04/08

S: Họp giữa kỳ Kopia

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 05/08

S:

C: