Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    03/07/2023
  • Đến ngày
    07/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 03/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 04/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 05/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 06/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 07/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 08/07

S:

C: