Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    24/04/2023
  • Đến ngày
    28/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 24/04

S: Tham gia HT quốc tế HTLTTP

C: Tham gia HT quốc tế HTLTTP

 

Hà nội

Thứ 3, 25/04

S: Tham gia HT quốc tế HTLTTP

C: Tham gia HT quốc tế HTLTTP

 

 

Hà nội

Thứ 4, 26/04

S: Thăm thực địa

C: Tham gia HT quốc tế HTLTTP

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 27/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp chiến lược IRD

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 6, 28/04

S: Làm việc với NATURE +

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 29/04

S:

C: