Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    03/04/2023
  • Đến ngày
    07/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 03/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại Trung tâm chuyển giao

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 04/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 05/04

S: Họp trực tuyến ASEAN

C: Họp trực tuyến ASEAN

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 06/04

S: HT Viện Nghiên cứu Châu Phi

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 07/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 08/04

S:

C: