Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    26/12/2022
  • Đến ngày
    30/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 26/12

S: Họp trang web Tạp chí

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 27/12

S: HĐ VNUA

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 28/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 29/12

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ TS Đại học Kinh tế QD

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 6, 30/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 31/12

S:

C: