Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    07/11/2022
  • Đến ngày
    12/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 07/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 08/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 09/11

S: HT Viện chính sách NN

C: Tiếp GS Srilanka

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 10/11

S: HĐ tuyển NCS VAAS

C: Làm việc với sở NN và PTNT Hà giang

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 11/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 12/11

S: thi tuyển biên chế VAAS

C: HT online COP27

 

Thanh trì

Hà nội