Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    31/10/2022
  • Đến ngày
    04/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 31/10

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp với CABI

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 1/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 2/11

S: Họp Đảng ủy

C: Tiếp KRC

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 3/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc với Smart FARM

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 4/11

S: Họp với CIAT

C: Sự kiện KRC

 

Hà nội

Hải dương

Thứ 7, 5/11

S:

C: