Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    19/07/2021
  • Đến ngày
    23/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp dự án HQ tại Bộ NN/ HĐ Bộ nghiệm thu KHCN

 

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 20/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 21/07

S: Họp dự án Kopia

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 22/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 23/07

S: Thăm HTX Đức chính với ĐSQ HQ

C: Làm việc tại VAAS

 

Hải dương

Hà nội

Thứ 7,

24/07

S:

C: