Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    14/06/2021
  • Đến ngày
    18/06/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 14/06

S: Làm việc tại VAAS

C: HT trực tuyến với WB, INRAE

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 15/06

S: Đối thoại quốc gia HTTP

C: Đối thoại quốc gia HTTP

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 16/06

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 17/06

S: HĐ nghiệm thu đề tài Bộ NN

C: Đối thoại HTTP miền Trung

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 6, 18/06

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ nghiệm thu đề tài Hội NDVN

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 7,

19/06

S:

C: