Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    01/04/2024
  • Đến ngày
    05/04/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (1/4)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-15.00

Họp rà soát sơ bộ dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của các QCVN

VAAS

Ban KHHTQT và các đơn vị liên quan

3 (2/4)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (3/4)

8.00-12.00

Họp Đảng ủy mở rộng Quý II/2014

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (4/4)

8.00-11.30

Rà soát lần 2 Dự thảo BC tác động của các QCVN

VAAS

Ban KHHTQT và các đơn vị liên quan

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (5/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (6/4)

 

 

 

 

CN (7/4)