Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    22/01/2024
  • Đến ngày
    27/01/2024

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (22/1)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (23/1)

8.00-11.30

9.00-10.30 Họp trực tuyến với FFTC

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (24/1)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (25/1)

8.00-11.30

Họp tiến độ dự án đầu tư KHCN

Bộ NN

 

13.30-17.00

Tổng kết công tác năm 2003 khối VP VAAS

VAAS

 

6 (26/1)

8.00-11.30

Họp Hội đồng Viện trưởng

VAAS

 

14.00-17.00

Họp tổng kết công tác năm 2003 VAAS

VAAS

 

7 (27/1)

8.00-12.00

14.00-17.00

Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài

 

VAAS

 

 

CN (28/1)