Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    13/11/2023
  • Đến ngày
    17/11/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (13/11)

8.00-11.30

Dự Hội nghị Côn trùng toàn quốc

Viện BVTV

 

13.30-17.00

Họp tư vấn nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

3 (14/11)

8.00-11.30

Rà soát Dự thảo quy chế quản lý KHCN

VAAS

 

13.30-17.00

Họp Dự án  SNV

KS La Thanh

 

4 (15/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc với TT. Nguyễn Quốc Trị

VP Chương trình Nông thôn mới

 

5 (16/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (17/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (18/11)

 

 

 

 

CN (19/11)