Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    05/06/2023
  • Đến ngày
    09/06/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (5/6)

8.00-11.30

Nghỉ việc riêng

 

 

13.30-17.00

Nghỉ việc riêng

 

 

3 (6/6)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (7/6)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (8/6)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (9/6)

8.00-11.30

Công tác phía Nam

TP. HCM

 

13.30-17.00

Công tác phía Nam

Bà Rịa

 

7 (10/6)

 

 

 

 

CN (11/6)