Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    24/04/2023
  • Đến ngày
    28/04/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (24/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (25/4)

9.30-12.00

Hội nghị triển khai chiến lược KHCN ngành Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp

 

14.00-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (26/4)

8.30-12.00

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ/ tiếp TGĐ Trung tâm rau hoa thế giới

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (27/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS/ Rà soát định mức chuyên dùng khối VP VAAS

VAAS/ Bộ NN

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (28/4)

9.00-12.00

Dự buổi làm việc với Viện NC ngô theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Viện NC Ngô

 

14.30-17.00

Dự buổi làm việc với Viện MTNN theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Viện MTNN

 

7 (29/4)

 

 

 

 

CN (30/4)