Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    10/04/2023
  • Đến ngày
    16/04/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (10/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (11/4)

9.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.30

Họp thẩm định nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

4 (12/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Họp thẩm định nhiệm vụ KHCN

Sở KHCN Hà Nội

 

5 (13/4)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (14/4)

8.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (15/4)

 

 

 

 

CN (16/4)

 

Công tác Cuba (Dự kiến)