Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    03/04/2023
  • Đến ngày
    09/04/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (3/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Hàn Quốc

 

3 (4/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Hàn Quốc

 

4 (5/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Ai Len

 

5 (6/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Ai Len

 

6 (7/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Ai Len

 

7 (8/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Ai Len

 

CN (9/4)

 

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Ai Len