Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    27/03/2023
  • Đến ngày
    02/04/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN
THAM DỰ

2 (27/3)

8.00-12.00

Họp Ban soạn thảo TCVN

VAAS

Ban KH; các chuyên gia; Viện Rau quả; Viện SOFRI; Viện Tây Nguyên

13.30-17.00

Họp Ban soạn thảo TCVN

VAAS

 

3 (28/3)

9.30-12.00

Họp hội đồng nghiệm thu kết quả NC 2022

Bộ Nông nghiệp

 

14.00-17.30

Họp giao ban công tác Văn phòng VAAS

VAAS

 

4 (29/3)

8.00-12.00

Họp thảo luận việc thực thi các văn bản pháp luật về giống cây trồng

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (30/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (31/3)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (1/4)

 

Công tác Hàn Quốc

 

 

CN (2/4)

 

Công tác Hàn Quốc