Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    12/12/2022
  • Đến ngày
    16/12/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (12/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (13/12)

8.00-12.00

Làm việc với tổng cục BĐKH

Tọa đàm truyền hình (Báo Công thương)

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (14/12)

9.00

9.30-12.00

Họp Hội đồng lương

Tổngkết lớphọc của cánbộ Cuba

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (15/12)

9.00-12.00

Họp Ban chỉ đạo Dự án DA15

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (16/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

12.00-13.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (17/12)

 

 

 

 

CN (18/12)