Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    05/12/2022
  • Đến ngày
    09/12/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (5/12)

8.00-12.00

Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị TW6

VAAS

 

13.30-17.30

Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị TW6

VAAS

 

3 (6/12)

10.00-12.00

Tiếp Phó Tổng thống cộng hoà liên bang Nigeria

VAAS

 

13.30-17.30

Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị TW6

VAAS

 

4 (7/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (8/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (9/12)

8.00-12.00

Hội thảo FAO

 

 

12.00-13.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (10/12)

 

 

 

 

CN (11/12)