Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    01/08/2022
  • Đến ngày
    05/08/2022

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (1/8)

8.30-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

15.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

3 (2/8)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

4 (3/8)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

5 (4/8)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (5/8)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

7 (6/8)

8.00-17.00

 

 

 

CN (7/8)

8.00-17.00