Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    29/11/2021
  • Đến ngày
    03/12/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (29/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-15.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (30/11)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

14.00-17.00

Hội đồng nghiệm thu ĐT Bộ KHCN

 

 

4 (1/12)

8.00-12.00

8.00-9.00 Họp Đảng uỷ

9.00-11.00 thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ VAAS

 

 

13.30-16.00

Hội đồng nghiệm thu đề tài Sở KHCN Hà Nội

 

 

5 (2/12)

8.00-12.00

Hội đồng chấm Luận án TS

 

 

13.30-17.30

Hội đồng nghiệm thu ĐT Trung tâm NC cây ăn quản Đông Nam bộ

 

 

6 (3/12)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Họp BCH Hội cỏ dại VN

 

 

7 (4/12)

 

 

 

 

CN (5/12)