Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    18/10/2021
  • Đến ngày
    22/10/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (18/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-15.00

Họp với Viện cây, TT Chuyển giao về quản lý sử dụng đất khu vực Thanh Trì

 

 

3 (19/10)

8.00-12.00

Họp BCN chương trình KC04 Hà Nội

 

 

15.00-17.00

Kiểm tra đề tài NTM

 

 

4 (20/10)

8.00-12.00

Rà soát tiến độ đề tài NTM

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (21/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (22/10)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

7 (23/10)

 

 

 

 

CN (24/10)