Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    12/07/2021
  • Đến ngày
    16/07/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (12/7)

8.30-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (13/7)

8.00-12.00

Họp nghiệm thu đề tài Bộ Tài Nguyên

 

 

13.30-17.00

Làm việc với Trung tâm Tài nguyên TV về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban Tổ chức; Ban Tài Chính

4 (14/7)

8.00-12.00

Làm việc với Viện Miền núi phía Bắc về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban tổ chức; Ban Tài Chính

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (15/7)

8.00-12.00

Làm việc với Viện NC Ngô về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban  tổ chức; Ban Tài Chính

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (16/7)

8.00-12.00

Làm việc với Viện Rau quả về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thực hiện các Nghị quyết của ĐU VAAS

 

PGĐ Phạm Văn Toản; Ban KH*; Ban  tổ chức; Ban Tài Chính

13.30-17.00

Họp Hội đồng Sở KH Hà Nội

 

 

7 (17/7)

 

 

 

 

CN (18/7)