Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    28/06/2021
  • Đến ngày
    02/07/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (28/6)

8.00-12.00

Giao ban cơ quan VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (29/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Hội thảo phát triển NN Thủ đô

 

 

4 (30/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (1/7)

13.00-15.30

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (2/7)

8.00-12.00

Bộ trưởng làm việc với VAAS và các Viện thành viên

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

7 (3/7)

 

 

 

 

CN (4/7)