Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    14/06/2021
  • Đến ngày
    18/06/2021

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (14/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

Ban Khoa học

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

3 (15/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS/ Họp trực tuyến với SPC

 

 

4 (16/6)

8.00-12.00

Họp Hội đồng KH Bộ

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

5 (17/6)

13.00-15.30

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

 

 

6 (18/6)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

 

 

13.30-17.30

Làm việc tại VAAS

 

 

7 (19/6)

 

 

 

 

CN (20/6)