Những bài học về Trồng Lúa

Cây lúa và sự phát triển
1. Tổng quan về cây lúa
2. Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa
3. Sự khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của cây lúa
4. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa
5. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ mạ
6. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa: Thời kỳ đẻ nhánh
7. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực của cây lúa
8. Thời kỳ chín
Hạt giống
9. Hạt giống lúa
10. Các bộ phận của hạt giống lúa
11. Quá trình nảy mầm
12. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nước
13. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Không khí
14. Các điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm: Nhiệt độ
15. Vì sao phải ủ hạt giống
16. Vì sao phải chọn hạt giống tốt
Sự phát triển của cây mạ
17. Nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của cây mạ
  18. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: độ sâu của nước
  19. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: lượng nước
  20. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: nhiệt độ
  21. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: cường độ ánh sáng
  22. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mạ: những chất dinh dưỡng dễ sử dụng
  23. Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều
  24. Cây mạ tốt có bẹ lá ngắn
  25. Cây mạ tốt phải không có sâu bệnh
  26. Cây mạ tốt phải có nhiều rễ và khối lượng lớn
Cấy lúa
27. Vì sao phải cấy
28. Cấy bao nhiêu dảnh mạ trên một khóm
29. Vì sao phải cấy ở độ sâu thích hợp
30. Xén bớt lá mạ trước khi cấy nên hay không nên
Các bộ phận của cây lúa
31. Lá lúa
32. Thân lúa và sự tạo lóng
33. Rễ cây lúa
34. Nhánh lúa
35. Những yếu tố ảnh hưởng đến đẻ nhánh
36. Hoa lúa và sự thụ phấn, thụ tinh
37. Bông lúa và các giai đoạn hình thành hạt
Phân bón
Phân bón và bón phân cho cây lúa
Nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa và vai trò của phân bón
Phân bón hữu cơ
Phân bón vô cơ
Phân đạm và hiệu suất phân đạm
Phân đạm và mùa vụ
Phân đạm và cách sử dụng để tăng hiệu quả
Phân đạm và cách bón đạm để tăng hiệu quả
Phân lân và hiệu suất phân lân
Phân kali và hiệu suất phân kali
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
Nước và đời sống cây lúa
Nhiệt độ và đời sống cây lúa
Ánh sáng và đời sống cây lúa
Các giai đoạn phát triển và yếu tố cấu thành năng suất
Côn trùng hại lúa
Sâu đục thân lúa 2 chấm
Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu
Sâu đục thân 5 vạch đầu đen
Sâu đục thân bướm cú mèo
Sâu cuốn lá nhỏ
Sâu cuốn lá lớn
Sâu gai
Rầy nâu
Rầy lưng trắng
Sâu cắn gié
Sâu năn
Sâu phao
Châu chấu
Bọ trĩ
Bọ xít dài
Bọ xít xanh
Bọ xít đen
Bệnh hại lúa
Bệnh đạo ôn
Bệnh khô vằn
Bệnh hoa cúc
Bệnh vàng lụi
Bệnh vàng lún và lùn xoắn lá
Bệnh bạc lá
Bệnh lúa von
Bệnh thối bẹ
Bệnh đốm nâu
Bệnh cháy bìa lá
Bệnh lem lép hạt