Kỹ thuật sản xuất hạt giống siêu chủng từ hạt giống tác giả hoặc duy trì từ hạt giống siêu nguyên chủng

Kỹ thuật gieo trồng như quy định tại mục trên

  • Diện tích đất làm mạ: Bằng 1/5- 1/25 diện tích ruộng cấy.
  • Lượng giống gieo: Để cấy 1ha nguyên chủng cần lượng giống từ 22- 30 kg tuỳ giống và thời vụ.
  • Kỹ thuật cấy: Cấy 1 dảnh, theo băng
  • Khử lẫn: Theo dõi, phát hiện và khử bỏ cây khác dạng ở ruộng giống

Thu hoạch và bảo quản: tránh lẫn cơ giới, lấy mẫu hạt giống để kiểm nghiệm. Nếu lô hạt giống đạt yêu cầu kỹ thuật ở cấp hạt giống nguyên chủng ( TCVN 1776- 2004) thì được công nghận là lô giống nguyên chủng.

Hạt giống nguyên chủng được đóng bao, tem nhãn theo qui định và được bảo quản cẩn thận để sản xuất hạt giống xác nhận.