Nho ngón tay đen NH04-102: Sản phẩm độc đáo của Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố

Giống nho ngón tay đen NH04-102 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam-VAAS) nghiên cứu tuyển chọn.