Công bố và trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI)

Thực hiện theo kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tại Thông báo số 208/TB-KHNN-KH ngày 18/3/2020 thuộc cuộc họp Hội đồng Viện trưởng về công tác cán bộ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, ổn định tổ chức sau sắp xếp nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý các đơn vị, căn cứ Văn bản số 568/KHNN-TCCB ngày 04/8/2020 của Trưởng ban Tổ chức và Hành chính – VAAS về việc triển khai công tác cán bộ và Quyết định số 1236/QĐ-KHNN-TCHC ngày 11/12/2019 của Giám đốc VAAS về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc VAAS, Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI) đã hoàn thành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành.   

Vừa qua, Ban Lãnh đạo SRI đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo thuộc diện SRI quản lý, bao gồm KS. Nguyễn Minh Hiếu được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao TBKT Mía đường, ThS. Lê Thị Thường được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Trưởng Bộ môn Chọn tạo giống, ThS. Phạm Văn Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Nông học và ThS. Đoàn Lệ Thủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Chánh Văn phòng Viện.

Thay mặt Cấp ủy và Ban lãnh đạo SRI, TS. Cao Anh Đương – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã chúc mừng và phát biểu ý kiến chỉ đạo, mong rằng các đồng chí trên luôn đề cao bản lĩnh chính trị, ý thức nêu gương của người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác của bản thân để cùng với tập thể Ban lãnh đạo, tập thể SRI thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và góp phần phát triển SRI ngày càng vững mạnh, xứng tầm./.

Tin liên quan