Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    20/11/2023
  • Đến ngày
    24/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 21/11

S: Dự ngày khoa học của CGIAR

C: Dự HT chiến lược Khuyến nông

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 22/11

S: Rà soát quy chế KH và HTQT VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 23/11

S: HĐ CLB đổi mới sáng tạo VAAS

C: Tiếp DN Nhật

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 6, 24/11

S: HT Hợp tác Việt -Nhật trong NN

C: HT Hợp tác Việt -Nhật trong NN

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 25/11

S:

C: