Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    25/09/2023
  • Đến ngày
    30/09/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 25/09

S: Dự Bảo vệ TS tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

Ban Đào tạo

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 26/09

S: Tiếp Tổng GĐ CIRAD

C: Làm việc tại VAAS

Ban KHHTQT

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 27/09

S: Dự HT One Health

C: Dự HT One Health

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 28/09

S: Dự Lễ ra mắt VP CABI

C: Làm việc tại VAAS

Ban KHHTQT

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 29/09

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ tại VNUA

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 7, 30/09

S: Tiếp đoàn ĐH Chungshing, Đài Loan

C:

Ban KHHTQT

 

Thanh trì