Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    07/08/2023
  • Đến ngày
    11/08/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 07/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 08/08

S:Bảo vệ TS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 09/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 10/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 11/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 12/08

S:

C: