Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    01/08/2022
  • Đến ngày
    05/08/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 01/8

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến với FAO

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 02/8

S: Họp Chi cục ATTP Hà nội

C: Họp Chi cục TT-BVTV Hà nội

 

Hà ni

Hà ni

Thứ 4, 03/8

S: HĐ thuyết minh Bộ NN

C: Họp với FAO

 

Hà ni

Hà ni

Thứ 5, 04/8

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc SCông Thương Hà nội

 

Thanh trì

Hà ni

Thứ 6, 05/8

S: Làm việc với Hội người tiêu dùng

C: Làm việc với Hội ND VN

 

Hà ni

Hà ni

Thứ 7, 06/8

S:

C: