Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    12/07/2021
  • Đến ngày
    16/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến với Bỉ/ FAO

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 13/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 14/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 15/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 16/07

S: Đối thoại QG Hệ thống LTTP lần 2

C: Hội đồng Ban KTTW

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 7,

17/07

S:

C: