Tên Bài báo quốc tế
Study on Supplying Zinc to Coffee on Basaltic Soil in Dak Lak Province of Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Top 10 Contributions on Agri and Aquaculture, Publisher: Avid Science, 2018. 2-14
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới